Exclusive Car Care

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Exclusive Car Care B.V.

Artikel 1: Algemeen
1.1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Exclusive Car Care B.V., tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 1.2. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Leveringstermijnen
2.1. De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen nimmer als fatale termijn worden beschouwd. 2.2. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


Artikel 3: Transport en risico
3.1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op de Opdrachtgever op het moment van levering. 3.2. Indien Opdrachtgever het vervoer regelt, geschiedt dit geheel op risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.


Artikel 4: Controle en reclames
4.1. Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken onmiddellijk na ontvangst te controleren op eventuele gebreken. 4.2. Klachten over geleverde zaken dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld.


Artikel 5: Retourzendingen
5.1. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien deze vooraf zijn goedgekeurd door Opdrachtnemer. 5.2. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Overmacht
6.1. In geval van overmacht heeft Opdrachtnemer het recht de leveringstermijn te verlengen of de overeenkomst te ontbinden zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.


Artikel 7: Toepasselijk recht
7.1. Op alle leveringen door Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 7.2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd.

Contact

Heb je vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Stel gerust uw vraag

Allereerst dank voor het bezoek aan onze website. Stel vrijblijvend uw vraag, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!