Exclusive Car Care

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Exclusive Car Care B.V.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Opdrachtnemer: Exclusive Car Care B.V., gevestigd aan de Beerze 8, 5422VW in Gemert. 1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten. 1.3. Overeenkomst: Elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever betreffende de levering van producten en/of diensten door Opdrachtnemer.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Opdrachtnemer.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen
3.1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. 3.2. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Artikel 4: Prijzen en betaling
4.1. Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21%BTW, tenzij anders aangegeven. 4.2. Betaling dient te geschieden voor levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 4.3. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht wettelijke rente in rekening te brengen.

Artikel 5: Levering
5.1. Levering van producten vindt plaats af bedrijf van Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen. 5.2. De levertijd is indicatief en kan niet als fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van de levertijd geeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
6.1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Artikel 7: Reclames en garantie
7.1. Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. 7.2. Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. 7.3. Op de door Opdrachtnemer geleverde producten en diensten wordt de garantie verleend zoals door de fabrikant is vastgesteld.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8.1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. 8.2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende overeenkomst.

Artikel 9: Overmacht
9.1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen
10.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 10.2. Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd.

Contact

Heb je vragen?

Neem gerust contact met ons op.

Stel gerust uw vraag

Allereerst dank voor het bezoek aan onze website. Stel vrijblijvend uw vraag, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!